п-атак-лама

Това е снимка от вчерашната патаклама. На преден план се вижда български полицай, носещ баварска полицейска звезда. Едва ли е нужно да казвам, че това е поредната долна конспирация, целяща да внедри “фашистки” предатели в охраната на вожда и е още едно доказателство за истинността на четвъртият абзац от следния линк. Атака!

5 responses to “п-атак-лама”

 1. iva

  �?аи�?тина човек може да �?е позабавл�?ва �? цели�? театър, който �?ъздава Волни�? околко �?во�?та лично�?т.Струва ми �?е, че не �?амо неговото поведение ами и поведението на о�?таналите депутати �?пр�?мо него е нечие режи�?ьордко решение.Въпро�?ът е: Защо ти�? от публиката дето имат нещо в главата про�?то не напу�?нат залата?

 2. Владо

  Б�?х чел н�?къде, че по�?вата на такива “политици” е вина на о�?таналите, чи�?л�?щи �?е към “нормалните”. С никакви дей�?тви�?, �? празни и неконкретни обещани�? от �?орта на “�?ужна е �?табилна макроикономиче�?ка рамка”, те отвар�?т ниша за такива хора – конкретни, радикални и печелещи по принцип не повече 20 %, които не �?тигат за предивикване на гол�?ма ката�?трофа, но �?а до�?татъчни за “blamier-ане” на по-големи�? коалиционен партньор (ако той направи грешката да �?е коалира) или за пъхване на прът в колелата на точно тези, които най-много могат, колкото и малко да е това можене в�?ъщно�?т.

  Имах подобен �?лучай на�?коро. Дадени ре�?ур�?и и възможно�?ти �?е ползват зле от един човек, на когото гледат �? на�?мешка заради това, но в�?ъщно�?т е един�?твени�?т, който изобщо ползва ре�?ур�?ите. Та не зна�? кое е по-добри�?т вариант, може би да �?танеш за �?м�?х… току виж, н�?кой, виждайки това прахо�?ване, решил да покаже на о�?таналите как в�?ъщно�?т �?е прави. Така че (*предпазливо*) Волен може би има и добра �?трана.

 3. iva

  Сидеров има �?илата да им покаже как �?е прави, но и той н�?ма да издържи дълго и ще �? загуби по тра�?ето: намал�?ва вли�?нието на �?така, или поне така �?е говори. Определено �? н�?ма вече еуфори�?та и лека-полека нещата �?тават �?мешни.

 4. Владо

  Той �?и е пал�?чо от �?амото начало, въпро�?ът е че прави �?мешни ти�?, на които открадна гла�?ове, а аз гла�?увах за един от т�?х.

 5. pankoto

  �?е �?и прав, Владо! Те �?ами �?е направиха �?мешни, направо до�?тойни за �?ъжаление… �?о в крайна �?метка за оплакване �?ме ние, не Болен Лидеров…

Leave a Reply