тихо!

а твоето мълчание ме слуша
и кима ми и се усмихва
и после тръгвам си и ме прегръща
и казва ми безмълвно, че си струвам

а би ми било много по-удобно
да чуя “все ми е едно” и да потъна

2 responses to “тихо!”

 1. Bee

  Шшшт! Защото не е в�?е едно дали мълча и те прегръщам или заливам те �?ъ�? думи празни. Дали в �?ън�? �?и те превръщам в гора безкрайна и лъчи�?та, в лазур най-бл�?�?кав и потаен… защото тишината лази в потока ми�?ли дребни и откъ�?лечни, защото отговори разни търкал�?т �?е и тър�?�?т �?и въпро�?и, които уж прил�?гат им, а в�?ъщно�?т… Шшт! �?едей �?е �?гушва на кълбо �?ам в ъгъла и не тър�?и удоб�?твото на безразличието.

 2. abigeya

  Прекрачих прага ти…
  много пъти го прекрачвах.
  �?то�?х над него разкрачена…
  дълго време
  по�?ле �?е изправ�?х, но погледът ми в�?е �?е �?трелкаше
  към нещо паднало,…. надолу
  Колко е възможно да е дълбоко?
  Впримичих те, о�?едлах те
  и �?е впрегнах на в�?�?ка от думите ти…
  и в неизречените, и в неизми�?лените още
  По�?ле пак прекрачих прага ти…
  от долната �?трана,
  �? разкрачени нагоре крака
  върв�?х към теб
  ми�?лех – ще дойдеш �? умората
  Умората не ме умори по�?ле пак да прекрача прага ти.
  Да вл�?за в теб, както ти в мен, в�?еки път
  да �?е изправ�? пред �?тълбище
  да гледам нагоре…
  а там вме�?то �?тъпала… праг �?лед праг
  до небе�?ата

Leave a Reply